Regulamin portalu

I. Definicje

§ 1

 1. W niniejszym Regulaminie portalu nieruchomosci.jawor24h.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  • „Portal” – strona główna www.nieruchomosci.jawor24h.pl oraz jej podstrony,
  • „Właściciel Portalu” – DJAmedia z siedzibą w Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka,
  • „Podmiot obsługujący Portal” – Właściciel Portalu,
  • „Użytkownik” – osoba korzystająca z Portalu,
  • „Zalogowany Użytkownik” - osoba, która założyła konto w Portalu zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 1,
  • „Ogłoszeniodawca” – osoba, która zamieściła przynajmniej jedno ogłoszenie w Portalu będąca równocześnie Użytkownikiem lub Zalogowanym Użytkownikiem,
  • „Administrator” – osoba zarządzająca Portalem,
  • „Konto” – konto Zalogowanego Użytkownika w Portalu, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności określonych w postanowieniach Działu IV. Regulaminu,
  • „Ogłoszenie” – oznacza ogłoszenie: zwykłe, wyróżnione, lub prezentację inwestycji,
  • „Ogłoszenie Archiwalne” – ogłoszenia, o których mowa w postanowieniu § 23,
  • „Ogłoszenie Zwykłe” - ogłoszenie wyświetlane na liście ogłoszeń nie będące ogłoszeniem wyróżnionym,
  • „Ogłoszenie Wyróżnione” - ogłoszenie promowane w Portalu ponad Ogłoszeniami Zwykłymi,
  • „Inwestycja” – Ogłoszenie nowobudowanej lub wybudowanej nieruchomości lub kompleksu nieruchomości do sprzedaży na rynku pierwotnym,
  • „Konsument” – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. Przedmiot umowy oraz zawarcie umowy

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników oraz Zalogowanych Użytkowników polegających na:
  • umożliwieniu im zamieszczania w Portalu Ogłoszeń dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz ich prezentacji w Portalu Użytkownikom przez określony dla każdego typu Ogłoszenia czas oraz sposób, za wynagrodzeniem uzależnionym od typu zamieszczonego Ogłoszenia,
  • umożliwieniu im posiadania w Portalu: Konta, które pozwala na zarządzanie zamieszczonymi Ogłoszeniami.

§ 3

 1. Zamieszczenie każdego Ogłoszenia wymaga zawarcia przez Zalogowanego Użytkownika odrębnej umowy z Właścicielem Portalu. Przy czym do każdej z tych umów, w zakresie w niej nieuregulowanym, stosuje się postanowienia Regulaminu.
 2. Zalogowany Użytkownik chcąc zawrzeć z Właścicielem Portalu umowę dotyczącą zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia loguje się na swoje Konto i z jego poziomu dodaje nowe Ogłoszenie.
 3. Do korzystania z Portalu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (który jest niezbędny do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 4. Do prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu.

§ 4

 1. Zalogowany Użytkownik w celu zawarcia umowy wypełnia formularze, o których mowa w postanowieniu § 3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Po wprowadzeniu do formularza wszystkich danych Zalogowany Użytkownik wybiera rodzaj Ogłoszenia, czas trwania umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu (o ile Właściciel Portalu daje taki wybór) oraz sposób płatności za zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia na stronach Portalu (o ile Właściciel Portalu daje taki wybór).
 3. Właściciel Portalu poprzez udostępnienie formularzy, o których mowa w postanowieniu § 3 ust. 2 Regulaminu oraz podanie cen poszczególnych rodzajów Ogłoszenia składa Zalogowanemu Użytkownikowi ofertę zawarcia umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie oraz w tej umowie.
 4. W związku z postanowieniem § 4 ust. 3 Regulaminu z chwilą wysłania zakończenia wypełniania formularzy, o których mowa w postanowieniu § 3 ust. 2 Regulaminu, Zalogowany Użytkownik przyjmuje ofertę Właściciela Portalu, co skutkuje zawarciem umowy.
 5. Zakończenie wypełniania powyższych formularzy następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Dodaj ogłoszenie” po wybraniu rodzaju Ogłoszenia oraz sposobu płatności (o ile Właściciel Portalu daje taki wybór).

§ 5

 1. Ogłoszenie jest zamieszczane i prezentowane w Portalu z chwilą jego aktywacji.
 2. Aktywacji Ogłoszenia dokonuje się w następujący sposób:
  • w przypadku dokonywania płatności za pomocą SMS aktywacja następuje po wprowadzeniu prawidłowego kodu aktywacyjnego w Portalu,
  • w przypadku płatności realizowanych przez system płatności online – w momencie otrzymania przez Właściciela Portalu lub Podmiot Obsługujący Portal potwierdzenia o zaksięgowanej płatności z systemu.
 3. W przypadku założenia przez Użytkownika Konta następuje zawarcie umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta.

III. Postanowienia ogólne

§ 6

 1. Ani Właściciel Portalu ani Podmiot obsługujący Portal nie bierze udziału, w jakikolwiek sposób, w transakcjach dokonywanych przez Ogłoszeniodawców z użytkownikami Internetu, którzy odpowiedzieli na Ogłoszenia zamieszczone w Portalu.
 2. Właściciel Portalu, jak i Podmiot obsługujący Portal nie są w szczególności ani pośrednikiem między Ogłoszeniodawcą i kontrahentem, który odpowiedział na Ogłoszenie, ani posłańcem przy przekazywaniu oświadczeń woli wskazanych osób.

§ 7

 1. Właściciel Portalu, a także Podmiot obsługujący Portal nie gwarantują, że zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu doprowadzi do znalezienia kontrahenta, a następnie zawarcia zamierzonej umowy przez Ogłoszeniodawcę.

§ 8

 1. Ze względu na to, że Portal udostępnia jedynie miejsce na zamieszczenie Ogłoszeń i nie ma wpływu na ich treść, zarówno Właściciel Portalu, jak i Podmiot obsługujący Portal nie uczestniczą w sporach pomiędzy Ogłoszeniodawcami, a ich kontrahentami, którzy odpowiedzieli na Ogłoszenia zamieszczone w Portalu, a także nie ponoszą odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, jej prawdziwość, zupełność lub konkretność. Postanowienie zdania poprzedzającego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

§ 9

 1. Ani Właściciel Portalu ani Podmiot obsługujący Portal nie biorą odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub w skutek działań siły wyższej. Postanowienie zdania poprzedzającego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

IV. Konto

§ 10

 1. Od momentu założenia Konta Zalogowany Użytkownik może logować się do swojego Konta pod adresem: http://nieruchomosci.jawor24h.pl/logowanie poprzez podanie swojego loginu (jest nim adres e-mail) i hasła.

§ 11

 1. Zalogowany Użytkownik korzystając ze swojego Konta może: edytować treść zamieszczonych już Ogłoszeń, dodawać nowe Ogłoszenia lub zmieniać status Ogłoszeń już zamieszczonych.
 2. Przeniesienie do archiwum Ogłoszenia przez Zalogowanego Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego ze skutkiem natychmiastowym umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu. Ogłoszenia archiwalne nie są usuwane z Portalu lecz zostają przeniesione do archiwum.
 3. W przypadku przeniesienia do archiwum Ogłoszenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, Zalogowanemu Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny za okres przez jaki Ogłoszenie miało jeszcze być prezentowane w Portalu, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących ochrony Konsumenta.

§ 12

 1. Poprzez Konto Zalogowany Użytkownik ma również możliwość przedłużenia okresu prezentacji swojego Ogłoszenia w Portalu.

§ 13

 1. Właściciel Portalu poprzez zamieszczenie powyższej opcji w Koncie Zalogowanego Użytkownika oraz podanie ceny i okresu przedłużenia prezentacji Ogłoszenia w Portalu składa Zalogowanemu Użytkownikowi ofertę zmiany umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
 2. Przedłużenie okresu prezentacji Ogłoszenia w Portalu następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Koncie, co stanowi przyjęcie, opisanej w ustępie powyższym, oferty Właściciela Portalu.

§ 14

 1. Za pomocą Konta możliwe jest również skorzystanie z opcji „Promuj ogłoszenie”, pozwalającej na zmianę rodzaju zamieszczonego Ogłoszenia na Ogłoszenie Wyróżnione.

§ 15

 1. Właściciel Portalu poprzez zamieszczenie powyższej opcji w Koncie Zalogowanego Użytkownika oraz podanie cen i okresu dodatkowego promowania Ogłoszenia składa Zalogowanemu Użytkownikowi ofertę zmiany umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
 2. Wskazana w ustępie powyższym zmiana umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Koncie, co stanowi przyjęcie powyższej oferty Właściciela Portalu.

§ 16

 1. W przypadku skorzystania z opcji „Promuj ogłoszenie” w dniu aktywacji zmiany umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu następuje zmiana sposobu prezentacji Ogłoszenia. Ogłoszenie jest prezentowane w dodatkowy sposób przez okres, na jaki zostało to wykupione.
 2. Niewykorzystany okres wcześniejszej prezentacji Ogłoszenia, w formie Ogłoszenia wykupionego przed zmianą umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w sposób wskazany w postanowieniu § 15, będzie wykorzystany po upływie okresu dodatkowej promocji Ogłoszenia.

V. Ogłoszenia

§ 17

 1. Ogłoszenie musi dotyczyć nieruchomości.

§ 18

 1. Ogłoszenie nie może zawierać:
  • żadnych treści reklamowych niezwiązanych z nieruchomością będącą przedmiotem Ogłoszenia,
  • linków do innych stron www,
  • treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  • zdjęć naruszających prawa autorskie osób trzecich,
  • zdjęć przedstawiających wizerunek osób trzecich bez zgody tych osób.

§ 19

 1. Ogłoszeniodawca zamieszczając Ogłoszenie w Portalu oświadcza, że dane zawarte w tym Ogłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym,
 2. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do edycji lub przeniesienia do archiwum Ogłoszenia, jeśli dane w nim zawarte nie będą zgodne ze stanem faktycznym,
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego przeniesienia do archiwum nieaktualnych Ogłoszeń.

§ 20

 1. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treść Ogłoszenia.

§ 21

 1. Pierwszym dniem publikacji określonego rodzaju Ogłoszenia jest dzień jego aktywacji.

§ 22

 1. O kolejności wyświetlania Ogłoszeń w ramach danej ich kategorii decyduje Właściciel Portalu.

§ 23

 1. Ogłoszenia, których czas prezentacji w Portalu upłynął i nie zostały przeniesione do archiwum lub przedłużone stają się Ogłoszeniami Archiwalnymi.
 2. Ogłoszenia Archiwalne mogą zostać ponownie aktywowane poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w Koncie oraz zawarcie nowej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
 3. Ogłoszenia Archiwalne są prezentowane w Portalu z oznaczeniem wskazującym na ich archiwalny charakter.

§ 24

 1. Ceny, sposoby płatności oraz czas prezentacji poszczególnych Ogłoszeń w Portalu podane są przy zawieraniu poszczególnych umów o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.

VI. Odstąpienie od umowy

§ 25

 1. Jeżeli Ogłoszeniodawca jest Konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy o zawarcie konta w terminie 14 dni od jej zawarcia oraz od każdej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Właściciela Portalu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Właściciela Portalu lub Podmiotu Obsługującego Portal).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia nie przysługuje, jeżeli Właściciel Portalu w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Portalu utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia po zgłoszeniu żądania o rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

VII. Czas trwania i rozwiązywanie umów

§ 26

 1. Umowa dotycząca założenia w Portalu Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Poszczególne umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu są zawarte na czas określony wskazany w ich postanowieniach.

§ 27

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta. Przy czym, jeżeli stroną umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta jest Konsument, wówczas Właściciel Portalu może wypowiedzieć tę umowę jedynie w przypadku: likwidacji swojej działalności, zakończenia prowadzenia Portalu. Nie narusza to postanowienia § 28.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia liczony od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika.
 3. Użytkownik chcąc wypowiedzieć umowę dotyczącą założenia w Portalu Konta usuwa swoje Konto z Portalu poprzez wysłanie stosownego żądania pocztą elektroniczną z adresu e-mail Użytkownika na adres e-mail kontakt@jawor24h.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika.

§ 28

 1. Właściciel Portalu jest uprawniony do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy dotyczącej założenia w Portalu Konta za skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowienia § 17 lub § 18 Regulaminu.
 2. Skorzystanie przez Właściciela Portalu z powyższego uprawnienia powoduje również wypowiedzenie Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 29

 1. Regulamin może być jednostronnie zmieniony przez Właściciela Portalu w sytuacji wprowadzenia nowych usług, ich modyfikacji, usunięcia lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron Portalu, a link do niego będzie przesyłany do Użytkownika. Z zastrzeżeniem ust. 3, nowe brzmienie Regulaminu będzie wiążące, chyba że Użytkownik wypowie umowę o założenie w Portalu Konta.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, zawarte z Konsumentem przed dniem wprowadzenia zmian, są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia danej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia.

§ 30

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@jawor24h.pl.

IX. Promocja

§ 31

 1. Do odwołania Zalogowani Użytkownicy mogą dodawać Ogłoszenia we wszystkich kategoriach za darmo na okres trzech miesięcy.